Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 5.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Zarządzenie Nr 4/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5.01.2022 r.
 
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
 
            Na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) oraz art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
            Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie - Panią Lidię Skupin-Wójtowską do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia dodatku osłonowego, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 11 ustawy o dodatku osłonowym, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 12 tejże ustawy.
 
§ 2.
 
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.