Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 2.02.2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kaczmarek do postępowania w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2

Zarządzenie Nr 20/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2.02.2022r.
 
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kaczmarek - specjalisty pracy socjalnej, zatrudnionej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowania w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, zawierania umów, sporządzania sprawozdań, dokonywania rozliczeń i innych czynności związanych z wymienionym wyżej Programem w celu jego realizacji.
 
 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) oraz uchwały Nr LX/503/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w związku z Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam Panią Małgorzatę Kaczmarek - specjalistę pracy socjalnej, zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowania  w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, zawierania umów, sporządzania sprawozdań, dokonywania rozliczeń i innych czynności związanych z wymienionym wyżej Programem w celu jego realizacji w czasie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.