Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania

ZARZADZENIE Nr 15/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do prowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009r. Nr 42 poz. 1161) w związku z art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowań zwierząt powołuję Pana Marcina Szymczaka.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.