Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 5/2022

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, 1834), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze (na zastępstwo) ds. ochrony środowiska, w następującym składzie:
1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;
2) Radosław Łucka, zastępca kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - członek komisji;
3) Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 28 stycznia 2022 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.