ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na lata 2022 – 2024

ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na lata 2022 - 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na lata 2022 - 2024 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia