Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant UKS FIGHTERS

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. Wiosenne przebudzenie - grupa A realizowany przez UKS Fighters Mosina.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do zwiększenia umiejętności z zakresu kultury fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo w treningach, sparingach sprawnościowych oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

z up. Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

Oferta