ZARZĄDZENIE NR 29/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku

ZARZĄDZENIE NR 29/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku
 
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372, 1834) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej „Pod Lipami", ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko.  
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.  
§ 3.   Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Mosina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Załącznik do Zarządzenia nr 29/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11.02.2022 r