ZARZĄDZENIE NR 28/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej

ZARZĄDZENIE NR 28/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej  
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372, 1834) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna.  
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.  
§ 3.   Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Mosina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Załacznik do Zarządzenia nr 28/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11.02.2022 r.