Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant GIB

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant GIB

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. Konkurs Młodzieżowy- MOSTY II realizowany przez Grupę Inicjatywną Baranówko.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży w obszarze kultury oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.  

Burmistrz Gminy Mosina
/-/ Przemysław Mieloch  


Oferta