ZARZĄDZENIE NR 17/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy

ZARZĄDZENIE NR 17/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Mosina
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r., poz.1372 i 1834) zarządzam, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Dyrektorów szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina do zawierania umów najmu sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych i pozostałych powierzchni wymienionych w załączniku do zarządzenia, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
§ 2. 1. Wynajęcie sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych możliwe jest:
1) Po realizacji obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć, w których uczestniczą dzieci i młodzież szkolna.
2) W dni wolne od pracy określone w ustawie o dniach wolnych od pracy oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
2. Korzystanie z sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych, pozostałych powierzchni odbywa się w oparciu o harmonogram stanowiący każdorazowo załącznik do umowy najmu.
3. Wszyscy korzystający z sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem korzystania z sal gimnastycznych i pomieszczeń  szkolnych oraz do jego bezwzględnego przestrzegania.

§ 3. 1. Ustala się wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Mosina, wykazanych w Załączniku do zarządzenia.
2. Wysokość opłat określa iloczyn czasu korzystania z sal gimnastycznych lub pomieszczeń szkolnych i odpowiedniej stawki określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Czas korzystania z obiektu określa się w pełnych godzinach zegarowych i liczy się od zajęcia obiektu przez wynajmującego do jego opuszczenia.

§ 4. Umowy zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. 1. W przypadku klubów sportowych działających w formie uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia, realizujących zadania z dofinasowaniem Gminy Mosina, Dyrektor szkoły może zastosować zniżkę w czynszu lub najem nieodpłatny na czas realizacji tych zajęć po uzyskaniu przez najemcę zgody burmistrza na powyższe.
2. Pomieszczenia szkolne nieodpłatnie mogą być udostępnione na:
1) Spotkania z mieszkańcami organizowane przez ograny administracji rządowej i samorządowej;
2) Organizację narad, konferencji, nieodpłatnych szkoleń, kursów organizowanych przez organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) Realizację zadań statutowych Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Mosina;
4) Imprezy zlecone przez Gminę lub odbywające się pod patronatem Gminy Mosina.

§ 6. Zobowiązuje się Dyrektorów Szkół do prowadzenia rejestru umów dotyczących  wynajmowania sal lub pomieszczeń szkolnych.
§ 7. Traci moc Zarządzenie nr OP.0050.39.2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu dyrektorów.
§ 8. Wykonanie powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli Gminy Mosina.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Załącznik do zarządzenia