LX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 stycznia 2022 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) wprowadzenia do porządku obrad punktu: Złożenie ślubowania przez radnego Ziemowita Maląga po punkcie porządek obrad
2) wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie bezpośrednio przed punktem Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Mosinie i jej komisji w roku 2021
3) projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022
4) projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
5) projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina
6) wyłączenia terenu, oznaczonego jako etap III, z procedowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części miasta Mosina, oznaczonego jako etap II
7) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XX/134/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części miasta Mosina
8) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXII/728/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
9) projektu uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha wraz z autopoprawką
10) projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie