Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 stycznia 2022 r.

Zarządzenie  Nr 9/2022
Burmistrza Gminy Mosina z dnia  13 stycznia 2022 r.
zmieniające Zarządzenie  nr 1/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach w ramach pożytku publicznego w 2022 r.    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) oraz §17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r., stanowiącego załącznik do Uchwały LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r., zarządzam, co następuje:     

§ 1. W zarządzeniu nr 1/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w ramach pożytku publicznego w 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1.       § 1 ust.1 pkt. 1 ppkt. a,  otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
2.       § 1 ust.2 pkt. 1 ppkt. a, otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
3.       § 1 ust.3 pkt. 1 ppkt. a, otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
4.       § 1 ust.4 pkt. 1 ppkt. a, otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
5.       § 1 ust.5 pkt. 1 ppkt. b, otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
6.       § 1 ust.6 pkt. 1 ppkt. a, otrzymuje brzmienie: „Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji".  

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 5 stycznia 2022 r.