Zarządzenie Nr 10/ 2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 10/ 2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2022 roku  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25  listopada 2021 roku, zarządzam, co następuje:  

§ 1.
1. Podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2022 roku, po przeprowadzeniu otwarego konkursu ofert, dokonuje się  w następujących obszarach:  
1)     pomocy społecznej,
2)     podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)     porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
4)     nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych,
5)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

2. Środki finansowe w wysokości 122 900,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych) na realizację zadań publicznych w 2022 r., znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2022 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.  

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                    

z up.
/-/Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2022 r.    
§ 1. Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji/ zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Gimnastyka umysłu 1 500,00 zł 58
2. Stowarzyszenie "Ambitio" Pomoc słabszym i rozwój gminnego Wolontariatu młodzieżowego - propagowanie postaw prospołecznych, dzięki działalności Wolontariatu młodzieżowego 3 500,00 zł 79,8
3. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego " Całoroczna pomoc żywnościowa " 13 000,00 zł 63
4. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Warsztaty cyfrowe 1 000,00 zł 61,4
5. Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie Przyjaciele dają moc. 7 000,00 zł 92,4
6. FUNDACJA WSPARCIA MŁODYCH I STARSZYCH POKOLEŃ Dotykać przeszłości-Patrzeć w przyszłość cz. 2 2 000,00 zł 51,0
7. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób w trudnej sytuacji materialnej 0,00 zł 31,4
8. Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie Zimowe zajęcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 4 000,00 zł 67
9. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DĘBÓW ROGALIŃSKICH Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej i narodowej. 0,00 zł 0
  RAZEM: 32 000,00 zł  
 
§ 2. Podział środków na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki: 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji /zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1 Stowarzyszenie Anatomia Rocka Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Mosinie 0,00 zł 49
2 Fundacja UFF Fotograficzna Podstawówka - Mosina 2022 0,00 zł 40
3 Stowarzyszenie "Ambitio" „ Moja mała, wielka Ojczyzna" - Rozwijanie postaw patriotycznych i tradycji regionalnych wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów. 3 000,00 zł 65
4 Stowarzyszenie "Ambitio" Kulturalny Antykwariat - projekt upowszechniający tradycje, dziedzictwo, kulturę narodową wśród dzieci i młodzieży, umożliwiający szeroki dostęp do instytucji kulturalnych 4 000,00 zł 75
5 Stowarzyszenie 4activelife Zobacz, on jest z Mosiny!!! Nie wiedziałem? 0,00 zł 48
6 Stowarzyszenie Operetka Wrocławska Operetka na WYNOS! + 9 000,00 zł 90
7 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców gminy Mosina „XVII ŚWIĘTO PYRY - 10 IX 2022" 1 500,00 zł 69
8 Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii Śpiew Chóralny, edukacja muzyczna młodzieży i osób dorosłych. 12 000,00 zł 80
9 Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii Wakacyjne warsztaty wokalne, koncerty chóru na wybrzeżu 3 000,00 zł 80
10 Fundacja Rozwoju Kinematografii Polskie kino na leżakach 0,00 zł 45
11 Stowarzyszenie Muzyczne ORKIESTRA DĘTA im. Harcmistrza Antoniego Jerzaka w Mosinie Koncerty orkiestry dla mieszkańców Gminy Mosina 12 000,00 zł 90
12 Fundacja Ewy Johansen "Talent" Muzyka Polska - projekt edukacji kulturalnej kierowany do uczniów szkół podstawowych 0,00 zł 47
13 Stowarzyszenie "Pactum" Działamy Razem- kompendium wiedzy o włączeniu mieszkańców we współdziałanie i współdecydowanie 0,00 zł 41
14 Grupa Inicjatywna Baranówko Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa- Natura Abstrakcji 1 700,00 zł 70
15 Grupa Inicjatywna Baranówko Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa- Pałace i Ogrody Wielkopolski - Zakwitanie 1 700,00 zł 70
16 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" Kultura bliżej nas: cykl imprez kulturalnych dla dzieci i dorosłych w Czapurach i Wiórku. 4 000,00 zł 74
17 FUNDACJA NA RZECZ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW Piknik ułański w Mosinie 0,00 zł 48
18 Grupa Inicjatywna Baranówko Elegant Show 3 000,00 zł 79
19 Grupa Inicjatywna Baranówko Z aparatem po Mosinie III 1 000,00 zł 69
20 FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN „ZNAM ZABYTKI MOJEJ GMINY!" 0,00 zł 41
21 ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina 100 lat to za mało 9 000,00 zł 65
22 ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina Dzieje mosińskiego harcerstwa II 2 000,00 zł 62
  RAZEM: 66 900,00 zł
 
§ 3. Podział środków na realizację zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa: 

Lp Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji /zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1 Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach II Seminarium z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego połączone z praktycznym zastosowaniem metod ratowniczych na akwenach śródlądowych oraz propagowanie ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. Dymaczewo Nowe 2022 6 000,00 55
2 ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina Harcerska Służba Ratownicza 4 000,00 70
3 Grupa Inicjatywna Baranówko S O S - cykl warsztatów z pierwszej pomocy 4 000,00 70
  RAZEM: 14 000,00
           
§ 4. Podział środków na realizację zadań z zakresu  nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych:

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji /zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1. Fundacja Przyrodobranie Przyrodobranie na tropie 1 890,00 zł 90
2. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" "Najlepsza wersja mnie" 1 000,00 zł 80
3. Grupa Inicjatywna Baranówko Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej 2 110,00 zł 79
4. Fundacja Just4Fit Laboratorium małego naukowca - warsztaty edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Mosina. 0,00 zł (nie przyznano  dotacji ze względu na wyczerpanie puli środków na zadanie) 55  
    RAZEM: 5 000,00 zł
 
§ 5. Podział środków na realizację zadań z zakresu  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji/ zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1 Stowarzyszenie "Ambitio" Budowa i rozwój ekologicznych ogrodów dydaktycznych w Gminie Mosina 5 000,00 zł        83,8
    RAZEM: 5 000,00 zł
        
§ 6.  Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty podlegały odrzuceniu i nie podlegały ocenie formalnej:

Lp. Podmiot Nazwa zadania Uzasadnienie
1. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu Oferta złożona w terminie za pośrednictwem platformy ePUAP,
w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 225/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 r.  
2. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu Oferta złożona po terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób niezgodny z zapisami zawartymi Zarządzeniu Nr 225/2021 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 r.