ZARZĄDZENIE NR 7/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach

ZARZĄDZENIE NR 7/2022

BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 12 stycznia 2022 r.


w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Mosina, i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy           
       
   Na podstawie § 3, ust. 2 Uchwały Nr LIX/500/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 zarządzam, co następuje:  

§ 1.

  Upoważnia się dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mosina, i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy.  

§ 2.

  Upoważnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy dyrektorów następujących jednostek budżetowych Gminy Mosina:

1.       Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
2.       Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
3.       Szkoła Podstawowa w Pecnej,
4.       Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
5.       Zespół Szkół w Krośnie,
6.       Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku,
7.       Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,
8.       Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
9.       Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie,
10.   Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie,
11.   Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie,
12.   Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie,
13.   Przedszkole w Wiórku,
14.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie,
15.   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.  

  § 3. 

Tracą  moc wszelkie upoważnia dla dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mosina i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy, wystawione przed dniem 29 grudnia               2021 roku.

  § 4.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina.

  § 5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      U z a s a d n i e n i e  


Burmistrz Gminy Mosina postanawia udzielić upoważnień dyrektorom jednostek budżetowych podległych Gminie Mosina, do zaciągania z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Mosina, i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy, wprowadzenie powyższego zarządzenia jest uzasadnione.