ZARZĄDZENIE NR 6/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody honorowej Burmistrza Gminy Mosina "Złote Dęby".

ZARZĄDZENIE NR 6/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody honorowej Burmistrza Gminy Mosina "Złote Dęby".
Na podstawie Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2021 r., poz.1372 i 1834) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się regulamin przyznawania nagrody honorowej Burmistrza Gminy Mosina "Złote Dęby" stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 - Regulamin