LIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 grudnia 2021 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) wprowadzenia do porządku obrad punktu w brzmieniu: "Przekazanie petycji mieszkańców ul. Akacjowej w Mosinie z dnia 17.12.2021 r. Burmistrzowi Gminy Mosina (uchwała)", bezpośrednio przed punktem: "Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 13 do 23 grudnia 2021 r."
2) wprowadzenia do porządku obrad punktu w brzmieniu: "Zmiana uchwały budżetowej na rok 2021 (uchwała)" bezpośrednio po punkcie: "Porządek obrad"
3) wprowadzenia do porządku obrad punktu w brzmieniu: "Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 (uchwała)" bezpośrednio przed punktem: "Budżet Gminy Mosina na rok 2022 i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2022-2027 (uchwały)"
4) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
5) projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027
6) przyjęcia autopoprawek Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczących projektu uchwały budżetowej na rok 2022, uwzględniających wnioski Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7 grudnia 2021 r.: nr 40, nr 42, nr 48, nr 52, nr 54-55, nr 58, nr 66-67, nr 64, nr 70-73, nr 74 w części, nr 76 w części, nr 77-82, nr 83 w części, nr 84, nr 85-86 w części, nr 87, nr 88-90 w części, nr 91, nr 92 w części, nr 93, nr 94 w części, nr 97, nr 98 w części, nr 99, nr 100 w części, nr 101, nr 102 w części, nr 103, nr 104 w części, nr 106-111, nr 114, nr 115 w części, nr 116-117, nr 118 w części, nr 119-121, nr 124 w części, nr 126-127, nr 128-131 w części, nr 133-134 w części, nr 135, nr 137, nr 138 w części i nr 140
7) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. w zakresie wprowadzenia do części normatywnej projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 w § 16 punktu 4 o treści: „dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy”
8) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2022, w zakresie zwiększenia o kwotę 289.705,95 zł dochodów w Dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0430 wpływy z opłaty targowej  
9) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2022, w zakresie zwiększenia o kwotę 80.000,00 zł dochodów w Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 przedszkola, § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
10) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2022, w zakresie zwiększenia o kwotę 120.878,00 zł dochodów w Dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe, § 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 3 oraz ust. 3 punkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 z tytułu dofinansowania do zadania realizowanego w ramach wydatków bieżących pn.: „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina”
11) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2022, w zakresie zwiększenia o kwotę 80.000,00 zł wydatków bieżących w Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność, w tym: § 4210 zakup materiałów - kwota 43.000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 37.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dostępności Urzędu, w tym: opracowanie standardów dostępności, audyt architektoniczny budynku Urzędu przy ul. Dworcowej (budynek nr 2), wyprofilowanie krawężników przy przejściach dla pieszych w obrębie budynków Urzędu nr 1 i 2, oznaczenie Urzędu: schody, szyby, podłoga, poręcze, podjazd, drzwi, itp., tabliczki, taśmy odblaskowe, naklejki informacyjne, zakup pętli indukcyjnej do BOI, oznaczenie ciągów komunikacyjnych poziomymi listwami ostrzegawczymi dla osób słabowidzących i niewidomych np. na schodach, zakup poręczy – schody wejściowe do budynku nr 2, zakup słupków ostrzegawczych odgradzających chodnik od jezdni obok budynku nr 1
12) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2022, w zakresie zwiększenia o kwotę 138.918,96 zł wydatków bieżących w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 zasiłki stałe, § 3110 świadczenia społeczne - środki przyznane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r.
13) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2022, w zakresie zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł wydatków bieżących w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4300 zakup usług pozostałych – uzupełnienie planu jednostek pomocniczych
14) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2022, w zakresie zwiększenia o kwotę 269.664,99 zł wydatków bieżących w Dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe, § 4270 zakup usług remontowych, w tym: § 4270 - 36.000,00 zł, § 4277 - 120.878,00 zł, § 4279 - 112.786,99 zł - środki na zadanie realizowane z dofinansowaniem pn.: „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina”
15) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2022, w zakresie zamiany kwot w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, pomiędzy paragrafami: z § 4170 do § 4140 kwoty 9.600,00 zł i odwrotnie z § 4140 do § 4170 kwoty 82.050,00 zł
16) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2022, w zakresie zwiększenia o kwotę 982.344,51 zł wydatków majątkowych w Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023, w tym: § 6057 - 834.992,84 zł, § 6059 - 147.351,67 zł - wydatki pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice” – w ramach roku 2022
17) (1) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska z kwotą w wysokości 100.000,00 zł
18) (2) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) z kwotą w wysokości 130.000,00 zł
19) (3) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach z kwotą w wysokości 120.000,00 zł
20) (4) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022, polegającej na zwiększeniu o 100.000,00 zł kwoty przeznaczonej na zadanie: Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku
21) (5) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Przebudowa drogi ul. Budzyńska z kwotą w wysokości 125.000,00 zł
22) (6) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Budowa ul. Tylnej w Krośnie z kwotą w wysokości 40.000,00 zł
23) (7) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie z kwotą w wysokości 125.000,00 zł
24) (8) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Projekt ul. Kręta w Czapurach 200 m od strony południowej z kwotą w wysokości 40.000,00 zł
25) (9) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Mosina ul. Akacjowa - budowa drogi z kwotą w wysokości 80.000,00 zł
26) (10) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Mosina ul. Gruszkowa z kwotą w wysokości 25.000,00 zł
27) (11) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Mosina ul. Matejki z kwotą w wysokości 80.000,00 zł
28) (12) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Mosina, ul. Sienkiewicza z kwotą w wysokości 20.000,00 zł
29) (13) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek z kwotą w wysokości 110.000,00 zł
30) (14) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) – wyposażenie z kwotą w wysokości 270.000,00 zł
31) (15) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022, polegającej na zmniejszeniu o 315.000,00 zł kwoty przeznaczonej na zadanie: Wykupy gruntów
32) (16) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice - Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 - 834.992,84 zł, par. 6059 - 432.351,67 zł) z kwotą środków własnych w wysokości 162.344,51 zł
33) (17) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem - Wymiana przewodu kominowego z kwotą w wysokości 35.000,00 zł
34) (18) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Żabinko 3 lampy solarne w "Starym BOISKU" z kwotą w wysokości 25.000,00 zł
35) (19) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Budynek w Rogalinku (świetlica, przedszkole, pracownia) - Aktualizacja projektu z kwotą w wysokości 40.000,00 zł
36) (20) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Budynek kontenerowy plac dożynkowy w Rogalinku - Wyburzenie starego budynku i zakup budynku z kwotą w wysokości 75.000,00 zł
37) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. polegającej na wprowadzeniu zmiany w załączniku nr 2 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027: 840.379,11 zł – zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie 1.3.1.1 pod nazwą: „Gospodarka odpadami komunalnymi – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów w ramach roku 2022”
38) przyjęcia pozostałych autopoprawek Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027
39) przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7 grudnia 2021 r. nr: 1-39, 43-47, 49-51, 53, 56-57, 59-63, 65, 68-69, 95-96, 105, 113, 132, 136 i 139
40) (74) zmniejszenia w dziale 020 w rozdziale 02001 zgodnie z wnioskami nr 4-5 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
41) (75) zmniejszenia w dziale 600 w rozdziale 60001 w paragrafie 2710 wydatku o 8 108,97 zł
42) (76) zmniejszenia w dziale 600 w rozdziale 60004 zgodnie z wnioskami nr 7-9 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
43) (83) zmniejszenia w dziale 630 w rozdziale 63003 zgodnie z wnioskami nr 21-29 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
44) (85) zmniejszenia w dziale 700 w rozdziale 70005 zgodnie z wnioskami nr 30 i 32-37 Klubu Radnych Odnowa z wyłączeniem wniosku nr 37
45) (86) zmniejszenia w dziale 710 w rozdziale 71004 zgodnie z wnioskami nr 38-42 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
46) (88) zmniejszenia w dziale 750 w rozdziale 75023 zgodnie z wnioskami nr 47-67 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
47) (89) zmniejszenia w dziale 750 w rozdziale 75075 zgodnie z wnioskami nr 68-75 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
48) (90) zmniejszenia w dziale 750 w rozdziale 75095 zgodnie z wnioskami nr 76-83 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
49) (92) zmniejszenia w dziale 754 w rozdziale 75416 zgodnie z wnioskami nr 86-102 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
50) (94) zmniejszenia w dziale 754 w rozdziale 75495 zgodnie z wnioskami nr 110-114 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
51) (98) zmniejszenia w dziale 801 w rozdziale 80101 zgodnie z wnioskami nr 118-129 i 131-141 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
52) (100) zmniejszenia w dziale 801 w rozdziale 80103 zgodnie z wnioskami nr 142-150 i 152-161 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
53) (102) zmniejszenia w dziale 801 w rozdziale 80104 zgodnie z wnioskami nr 162-172 i 174-183 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
54) (104) zmniejszenia w dziale 801 w rozdziale 80107 zgodnie z wnioskami nr 185-191 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
55) (112) zmniejszenia w dziale 851 w rozdziale 85158 w paragrafie 2710 wydatku o 3 232,05 zł
56) (115) zmniejszenia w dziale 852 w rozdziale 85219 zgodnie z wnioskami nr 239-255 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
57) (118) zmniejszenia w dziale 853 w rozdziale 85395 zgodnie z wnioskami nr 258-265 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
58) (122) zmniejszenia w dziale 855 w rozdziale 85501 zgodnie z wnioskami nr 274-284 Klubu Radnych Odnowa
59) (123) zmniejszenia w dziale 855 w rozdziale 85502 zgodnie z wnioskami nr 285-300 Klubu Radnych Odnowa
60) (124) zmniejszenia w dziale 855 w rozdziale 85504 zgodnie z wnioskami nr 301-308 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
61) (125) zmniejszenia w dziale 855 w rozdziale 85513 w paragrafie 4130 wydatku o 2 742,45 zł
62) (128) zmniejszenia w dziale 900 w rozdziale 90002 zgodnie z wnioskami nr 315-323 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
63) (129) zmniejszenia w dziale 900 w rozdziale 90004 zgodnie z wnioskami nr 324-325 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
64) (130) zmniejszenia w dziale 900 w rozdziale 90005 zgodnie z wnioskami nr 326-327 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce Burmistrza Gminy Mosina
65) (131) zmniejszenia w dziale 900 w rozdziale 90013 zgodnie z wnioskami nr 328-329 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
66) (133) zmniejszenia w dziale 900 w rozdziale 90026 zgodnie z wnioskami nr 332-333 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
67) (134) zmniejszenia w dziale 900 w rozdziale 90095 zgodnie z wnioskami nr 334-336 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
68) (138) zmniejszenia w dziale 926 w rozdziale 92605 zgodnie z wnioskami nr 343-362 Klubu Radnych Odnowa w części nieuwzględnionej w autopoprawce przez Burmistrza Gminy Mosina
69) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na 2022 rok zadania: Projekt budowlany ulicy Krętej w Czapurach na odcinku 200 metrów od strony południowej z kwotą 5.000,00 złotych, przesuniętą z wydatków bieżących
70) projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027 wraz z przyjętymi autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
71) projektu uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z przyjętymi autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
72) projektu uchwały w sprawie przekazania petycji mieszkańców ul. Akacjowej w Mosinie z dnia 17.12.2021 r. dotyczącej budowy ul. Akacjowej Burmistrzowi Gminy Mosina