Zarządzenie Nr 225/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Zarządzenie Nr 225/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2021  r. poz. 1372 i 1834), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535), zarządza się, co następuje:  

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w  2022 r. z zakresu: 1) pomocy społecznej, 2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 3) porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, 4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych, 5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3. Oferty należy składać za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.  

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, której kryteria zostały zawarte w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§ 6. Oferenci zobligowani są dołączyć do złożonej oferty oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego- stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia.  

§ 7. Środki na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert zostały zaplanowane w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2022 r.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina  

Załączniki:
Załącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie
Załącznik nr 2 - karta oceny formalnej i merytorycznej
Załącznik nr 3- oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego
Link do konkursu na platformie Witkac.pl