Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok - aktualizacja

                                                                                                                             Mosina, 28 października 2021 r.   
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
na 2021 rok
aktualizacja  
Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r, poz.1930) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
  1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2021 rok i wynosi:  1.346,73 zł (miesięcznie).
  2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok i wynosi: 1.010,05 zł (miesięcznie).
  3. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.20 oraz na 30.09.21 - SIO) wynosi 362, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 20, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (stan na 30.09.2020 r. oraz na 30.09.21-SIO).
  4. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2021 rok i wynosi 534,54 zł (miesięcznie).
  5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2020-SIO) wynosi 342 w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 2
    (stan na 30.09.2020 oraz na 30.09.21-SIO).
   Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.