L sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 września 2021 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) zdjęcia z porządku obrad punktu: "Opinia dotycząca zmiany granic obrębów geodezyjnych Sowiniec i Żabinko (uchwała)" oraz punktu: "Opinia dotycząca zmiany granic obrębów geodezyjnych Sowiniec i Mosina (uchwała)"
2) zdjęcia z porządku obrad punktu 7 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
3) wprowadzenia nowego brzmienia punktu 3 w paragrafie 3 ust. 2 projektu uchwały: w zakresie wydatków majątkowych - informację o wydatkach majątkowych obejmującą część tabelaryczną oraz dodatkowe objaśnienia z następującymi pozycjami: nazwa zadania, wybór projektanta: na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, czy też inna forma (jaka), projektant, koszt projektu, data podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, data wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z zapisem z umowy, podstawowy zakres zadania, na jakim etapie jest realizacja dokumentacji technicznej, kto występuje z wnioskiem o decyzję pozwolenia na budowę (zapis z umowy - gmina, czy z upoważnienia gminy projektant), data złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, data wydania pozwolenia na budowę przez Starostę, koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego, wybór wykonawcy zadania: na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, czy też inna forma (jaka), data ogłoszenia przetargu, ilość złożonych ofert, oferta najtańsza/najdroższa, data rozstrzygnięcia przetargu, data podpisania umowy z wybranym wykonawcą, data wykonania zadania zgodnie z zapisem z umowy, na jakim etapie jest realizacja zadania
4) projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętym wnioskiem
5) projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr XXX/259/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za 2019 rok
6) projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr XLVII/414/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za 2020 rok
7) projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Arkadiusza Cebulskiego
8) projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Czesława Tomczaka