XLIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 12 sierpnia 2021 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) wprowadzenia punktu: Oświadczenie Rady Miejskiej w Mosinie wyrażające sprzeciw wobec likwidowania niezależnych mediów w Polsce
2) projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2021/2022
3) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Borkowicach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej
4) nieuwzględnienia uwagi nr 1 (z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice
5) nieuwzględnienia uwagi nr 2 (z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice
6) nieuwzględnienia uwagi nr 3 (z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice
7) nieuwzględnienia uwagi nr 1 (z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice
8) nieuwzględnienia uwagi nr 2 (z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice
9) nieuwzględnienia uwagi nr 3 (z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice
10) nieuwzględnienia uwagi nr 4 (z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice
11) nieuwzględnienia uwagi nr 5 (z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice
12) nieuwzględnienia uwagi nr 6 (z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice
13) ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%
14) projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice wraz z przyjętymi wnioskami
15) projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin wraz z autopoprawką
16) pozostawienia kwoty 100 000,00 zł dla zadania nr 7 w załączniku inwestycyjnym pod nazwą "Projekt i budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga pasowa"
17) zdjęcia zwiększenia wydatków z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 14.760,00 zł oraz z paragrafu 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 20.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023 – urzędy gmin)
18) zdjęcia zwiększenia wydatków z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 4.440,00 zł (dział 855, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)
19) zdjęcia zwiększenia wydatków z paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.119,00 zł (dział 855, rozdział 85504 – wspieranie rodziny)
20) umniejszenia kwoty proponowanej zmiany z 80.000,00 zł do kwoty 66.418,00 zł w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85219 – OPS w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
21) zwiększenia o kwotę 250.000,00 zł w rozdziale 80104 Przedszkola - paragraf 2540 dotacji dla niepublicznej jednostki – zamiast proponowanej kwoty 450.000,00 zł
22) zwiększenia o 220.000,00 zł w rozdziale 80104 Przedszkola - paragraf 2590 dotacji dla niepublicznej jednostki – zamiast proponowanej kwoty 420.000,00 zł
23) przyjęcia autopoprawek Burmistrza Gminy Mosina nr 1-13, nr 16 i nr 18-19 przekazanych w dniu 11 sierpnia 2021 r.
24) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina w sprawie zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 21.900,00 zł dla zadania „Zakup auta” – zakup auta dla Straży Miejskiej (Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)
25) odrzucenia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina w sprawie zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.000,00 zł dla zadania „Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem” – budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku (dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
26) odrzucenia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina w sprawie zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł dla nowego zadania „Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem” – projekt budowy ulicy łączącej ul. Lipową i drogę wojewódzką nr 431 w Krosinku w ramach wydatków roku 2021 oraz zapisanie dodatkowo kwoty 50.000,00 zł w roku 2022, w WPF Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 (Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). Łączna wartość nakładów w latach 2021 i 2022, na realizację powyższego zadania, wynosi 100.000,00 zł.
27) odrzucenia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina w sprawie zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 280.000,00 zł zadania „Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem” – poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych – wykonanie analizy rozwoju ścieżek rowerowych, do wartości 70.000,00 zł (Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
28) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z przyjętymi autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
29) projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
30) projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina
31) projektu uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzedniego i aktualnie urzędującego Burmistrza Gminy Mosina wraz z autopoprawkami
32) projektu uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez radnego Rady Miejskiej w Mosinie Waldemara Wiązka wraz z autopoprawkami
33) projektu oświadczenia Rady Miejskiej w Mosinie wyrażającego sprzeciw wobec likwidowania niezależnych mediów w Polsce