XLV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 maja 2021 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) umieszczenia we wniosku o dodatek mieszkaniowy w odpowiednim miejscu przed podpisami pozycji zawierającej możliwość wpisania numeru rachunku bankowego do przekazywania przyznanego dodatku mieszkaniowego i ryczałtu
2) projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego wraz z przyjętym wnioskiem
3) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”
4) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Daszewicach
5) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w Krosinku wraz z autopoprawką
6) przekazania do Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina i przekazania go do zaopiniowania
7) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w roku 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego
8) skreślenia w dziale 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola – paragraf 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwoty 200.000,00 zł
9) skreślenia w dziale 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola – paragraf 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - kwoty 250.000,00 zł
10) skreślenia w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – nasadzenia, zieleń - kwoty 280.000,00 zł
11) skreślenia w Dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – paragraf 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych – kwoty 100.000,00 zł
12) skreślenia w dziale 926 Kultura fizyczna – rozdział 92601 Obiekty sportowe – paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwoty 40.000,00 zł
13) zwiększenia środków finansowych w dziale 600 Transport i łaczność - rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Kasztanowej w Mosinie
14) wykreślenia zmniejszenia wydatków działu 600 - rozdział 60016 - paragraf 6050 o kwotę 150.000,00 zł z zadania "Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką mostem na Kanale Mosińskim"
15) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
16) urealnienia kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina w zadaniu 1.3.1.4 od roku 2022
17) projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 wraz z przyjętym wnioskiem
18) zwiększenia na obszarze oznaczonym w planie 2U i 3U – tereny zabudowy usługowej przy Jeziorze Budzyńskim: 1) minimalnej powierzchni działek z 1.000 m2 do 1.500m2 (zapis w uchwale § 11. pkt. 2), ostatni myślnik), 2) powierzchni biologicznie czynnej z 20% do 25% (zapis w uchwale § 9, ust.7, pkt 6))
19) projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 9 lutego 2021 r.
20) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/821/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Krosinko, Ludwikowo
21) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/829/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sowinki, Sowiniec
22) wprowadzenia w paragrafie 23 ust. 1 statutu nowego brzmienia: "Kandydatów na sołtysa zgłasza się do Burmistrza w terminie określonym w terminarzu wyborczym"
23) usunięcia w propozycji zmiany statutu treści paragrafu 24 ust. 1
24) przeniesienia treści paragrafu 24 ust. 1 statutu i dopisania go do paragrafu 22 ust. 1 statutu
25) wprowadzenia w paragrafie 24 ust. 7 statutu nowego brzmienia: "Po zakończonym głosowaniu komisja wyborcza niezwłocznie ustala wynik wyborów, sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości. Protokół z przeprowadzonego głosowania podpisują wszyscy obecni przy jego sporządzeniu członkowie komisji wyborczej"
26) wprowadzenia w paragrafie 26 ust. 3 statutu nowego brzmienia: W przypadku głosowania na jednego zarejestrowanego kandydata na sołtysa, kandydata uważa się za wybranego w przypadku uzyskania przez niego większej liczby ważnie oddanych głosów "za" niż "przeciw"
27) wprowadzenia w paragrafie 27 ust. 2 statutu nowego brzmienia: "Protest wyborczy może złożyć każdy, kto jest uprawniony do głosowania w danej jednostce"
28) wprowadzenia w paragrafie 27 ust. 3 statutu nowego brzmienia: "Protest wyborczy wnosi się na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, który rozpatruje go w terminie 30 dni od daty wpływu"
29) wprowadzenia w paragrafie 29 ust. 1 statutu drugiego zdania w brzmieniu: "Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez Sołtysa jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji przez Radę Sołecką"
30) wprowadzenia w paragrafie 29 ust. 2 statutu nowego brzmienia: "W przypadku złożenia rezygnacji lub wystąpienia innych ważnych przyczyn powodujących niemożność sprawowania urzędu przez członka rady sołeckiej, zastępcę wskazuje sołtys"
31) wprowadzenia w paragrafie 29 ust. 3 statutu nowego brzmienia pierwszego zdania: "Wybory uzupełniające przeprowadza się w przypadku zmniejszenia składu Rady Sołeckiej o mniej niż 1/3 składu"
32) wprowadzenia w paragrafie 29 ust. 4 statutu nowego brzmienia: "Wybory w związku z odwołaniem, złożoną rezygnacją sołtysa lub członków rady sołeckiej w liczbie równej lub większej 1/3 składu, muszą się odbyć w terminie do 65 dni od zaistniałego zdarzenia"
33) wykreślenia z paragrafu 23 ust. 4 statutu zdania w brzmieniu: „Kandydat na członka Rady Sołeckiej może być kandydatem tylko na jednej liście u jednego kandydata na Sołtysa”
34) projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wiórek wraz z przyjętymi wnioskami