Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant KGW Piękni i Młodzi

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. „Dzień dziecka na sportowo", realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Piękni i Młodzi" w Pecnej.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego z zakresu  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż przyczyni się do edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ekologii i ochrony środowiska  oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.  

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch  

Złożona oferta