149 Uchwała nr XLVII/529/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3850 z 10 maja 2017 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 149
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 3,8 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne granica planu (gpkg, 96KB)
  APP (xml, 11 KB)