(506) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf