Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant MKŻ

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. „Bezpieczne  wakacje nad wodą. Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży", realizowanego przez Mosiński Klub Żeglarski.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż przyczyni się do edukacji dzieci i młodzieży w kierunku zachowania bezpieczeństwa na wodzie i w trakcie wypoczynku nad wodą oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Złożona oferta