XLIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 marca 2021 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie bezpośrednio przed punktem dotyczącym interpelacji i zapytań radnych
2) projektu uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
3) projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej w Mosinie do kategorii dróg gminnych
4) projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021
5) projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021
6) projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości na terenie gminy Mosina w roku 2021 dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z autopoprawkami
7) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z autopoprawkami
8) projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027
9) projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
10) projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2021 wraz z autopoprawkami
11) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12) projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
14) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
15) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę przez Gminę Mosina nieruchomości w Rogalinku
16) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu
17) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Baranowie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu
18) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w Wiórku
19) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie
20) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie