Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2021

                                                                                                                             Mosina, 22 lutego 2021 r.
          
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
na rok 2021
Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów. 
  1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2021 rok i wynosi:  1.387,46 zł (miesięcznie).
  2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok i wynosi: 1.040,59 zł (miesięcznie).
  3. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.20 - SIO) wynosi 357, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 20, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (stan na 30.09.2020 r.-SIO).
  4. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2021 rok i wynosi 529,64 zł (miesięcznie).
  5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2020-SIO) wynosi 353 w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 2
    (stan na 30.09.2020-SIO).
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.