Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 4/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w ramach pożytku publicznego w 2021 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020 r., poz. 713), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1570) oraz §17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/296/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2020 r. , zarządzam, co następuję: 

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  

2. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.    

3. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  

4. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.    

5. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  

6. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch