Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 stycznia 2021r.

Zarządzenie nr 3/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  w 2021r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1570 ) oraz § 17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr XXXVI/296/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2020 roku,

§1.   1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:

1) pomocy społecznej,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców,
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,
5) bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.   3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji konkursowych stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina   


Załączniki:
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. (.pdf)
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. (.pdf)