Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 stycznia 2021 r.  
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w  Zarządzeniu Nr 1/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2021 roku.   

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:    

§ 1 Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 1/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2021 roku,  w ten sposób, że w Załączniku nr 1 do Zarządzenia w  tabeli w pozycji nr 17- nazwę organizacji: „Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA SZAKAL JEŻYCE" ,  zastępuje się prawidłową nazwą: Uczniowski Klub Sportowy SZAKAL JEŻYCE".

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina