XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniach 29 grudnia 2020 r. i 20 stycznia 2021 r.

Nagranie audiovideo - część 1
Nagranie audiovideo - część 2
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) przeniesienia obecnego punktu 4 w miejsce obecnego punktu 13
2) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”
3) projektu uchwały zmieniającej „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
4) projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”
5) projektu uchwały w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” wraz z autopoprawką
6) projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023” wraz z autopoprawkami
7) projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania wraz z autopoprawkami
8) pozostawienia w załączniku nr 7 "Wydatki majątkowe na rok 2020" pełnej kwoty w zadaniu nr 2
9) pozostawienia w załączniku nr 7 "Wydatki majątkowe na rok 2020" pełnej kwoty w zadaniu nr 20
10) pozostawienia w załączniku nr 7 "Wydatki majątkowe na rok 2020 "pełnej kwoty w zadaniu nr 23
11) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawkami oraz przyjętymi wnioskami
12) projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027 wraz z autopoprawkami
13) projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu
14) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania wraz z autopoprawką
15) projektu uchwały w sprawie utworzenia Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”
16) projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”
17) projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Ulica Kazimierza Wielkiego oraz ulice sąsiednie”, obejmującego część miasta Mosina
18) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Mosinie wraz z autopoprawką
19) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Daszewicach wraz z autopoprawką
20) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Mosina
21) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonej w Borkowicach wraz z autopoprawką
22) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Mosinie
23) wyłączenia ze sprzedaży działki ujętej w punkcie 7: nr 2698/17, obręb Mosina oraz działki ujętej w punkcie 8: nr 2698/18, obręb Mosina
24) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości położonych w Mosinie wraz z przyjętym wnioskiem
25) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości położonych w Mosinie oraz Czapurach wraz z autopoprawką
26) wskazania, czy jesteś za przerwaniem sesji w dniu dzisiejszym i dokończeniem jej w dniu jutrzejszym
27) zmiany porządku obrad polegającej na tym, iż punkt 20 staje się punktem 18, punkt 21 staje się punktem 19, punkt 22 staje się punktem 20, punkt 26 staje się punktem 21, punkt 27 staje się punktem 22, punkt 28 staje się punktem 23, punkt 29 staje się punktem 24, natomiast pozostałe punkty będą procedowane na sesji w styczniu 2021 roku
28) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „JEMIOŁOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pecna
29) projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody wraz z autopoprawką
30) projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31) projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2021 rok
32) zmiany terminu działania komisji do dnia 31 grudnia 2021 roku
33) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina wraz z przyjętym wnioskiem
34) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
35) projektu uchwały w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
36)
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BOHDANA SMOLENIA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranówko
37)
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Czapurach wraz z autopoprawką
38) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lipca 2019 r. (data wpływu: 20 lipca 2020 r., numer porządkowy: BR.1510.22.2020) na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
39)
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Arkadiusza Rakoczy z dnia 14 grudnia 2020 r.
40) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r.