Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 152/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia  11  grudnia 2020 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych  w  otwartym konkursie projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok   

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 11 ust. 1 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych  w  otwartym konkursie projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok.   2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Zespołu konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    


Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch