Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r. aktualizacja m-c 10

                                                                                                                             Mosina, 29 października 2020 r.
            
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
na 2020 r. aktualizacja m-c 10
   
Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 t.j.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
  1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi: 1.210,19 zł (miesięcznie).
  2. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi: 907,64 zł (miesięcznie).
  3. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko/ucznia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mosina stanowi 40% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi: 484,08 zł (miesięcznie).
  4. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2019 r. oraz 30.09.20 - SIO) wynosi 364, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 18, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (stan na  30.09.2019 r. oraz  30.09.2020 r.-SIO).
  5. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi 402,89 zł (miesięcznie).
  6. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2019 oraz 30.09.2020-SIO) wynosi 360 w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 2
    (stan na 30.09.2019 r. oraz 30.09.2020-SIO).
  Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.