Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach, czyli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Termin konsultacji wyznaczono od 14 października do 30 października 2020 roku.

W dniu 14 października 2020r. na stronie internetowej www.mosina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na profilu Facebook Gmina Mosina oraz na platformie https://mosina.konsultacjejst.pl/ opublikowano ogłoszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące możliwości zgłaszania uwag i opinii do Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok. Informacje w sprawie konsultacji można było także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 2, 62-050 Mosina (pasaż w Rynku) oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 28 u inspektora ds. promocji, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały konsultowanego Programu, przedstawiając je na załączonym do ogłoszenia formularzu. Forma i miejsce konsultacji obejmowało zgłoszenia: a) elektronicznie na adres e-mail: jakub.modrzyski@mosina.pl, b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, c) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach pracy urzędu. d) za pośrednictwem platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/
W wyznaczonym terminie w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynęły dwa formularze za pośrednictwem poczty e-mail od Stowarzyszenia 4aktivelife oraz opinia Fundacji Inicjatyw Lokalnych i Akademickich za pośrednictwem platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/- nie wnosząca uwag do Programu.

Dwie z nadesłanych uwag, opinii i propozycji zostały uwzględnione w dokumencie, zapisy trzeciej uwagi, opinii, propozycji wpisują się w zapisy projektu uchwały „Rocznego programu Współpracy (…) na rok 2021” .

Szczegółowe zestawienie nadesłanych konsultacji społecznych wraz z ostatecznym stanowiskiem przedstawione zostało w tabeli stanowiącej załącznik do protokołu.

Protokół (.pdf 605KB)