XXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniach 29 października i 3 listopada 2020 r.

Nagranie audiovideo - część 1
Nagranie audiovideo - część 2
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 i punktu dotyczącego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026
2) zdjęcia z porządku obrad podpunktu b) w punkcie 7 dotyczącego wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
3) projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina - Puszczykowo
4) wycofania z dzisiejszych obrad Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mosina na lata 2020-2023 celem uzupełnienia braków
5) projektu uchwały w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych”
6) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 na poziomie roku 2020
7) projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021
8) projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
9) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawkami
10) projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026
11) przerwania XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie
12) usunięcia punktu 3) w paragrafie 1 projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
13) projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z autopoprawkami
14) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego
15) projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz z autopoprawką i z uwzględnieniem przyjętego wniosku
16) uzupełnienia paragrafu 3 projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina, o zapis w brzmieniu: z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku
17) dodania drugiego zdania w paragrafie 1 projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina, w brzmieniu: W sprawach, w których wyłoniono nabywcę nieruchomości we właściwym trybie lub sporządzono protokół uzgodnień przed wejściem w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe
18) projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina wraz z przyjętym wnioskiem
19) wykreślenia z uzasadnienia projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Arkadiusza Cebulskiego, fragmentu zdania w brzmieniu: „nie miał świadomości, że narusza swoim działaniem ustawę o samorządzie gminnym, a”
20) projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Arkadiusza Cebulskiego wraz z przyjętym wnioskiem
21) wykreślenia z uzasadnienia projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Czesława Tomczaka, zdania w brzmieniu: „Wyżej wymieniony radny nie miał świadomości, że narusza swoim działaniem ustawę o samorządzie gminnym”
22) projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Czesława Tomczaka wraz z przyjętym wnioskiem
23) projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu zdalnych posiedzeń Rady Miejskiej w Mosinie”