Zarządzenie Nr 0151/132/07 z dnia 31 maja 2007r.

 
Zarządzenie Nr 0151/132/07
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31 maja 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka o nr ewid. 2130/6 obr. Mosina ark. mapy 37. o powierzchni 21128 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sadu Rejonowego            w Śremie Kw nr 23945, przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego          i torami kolejowymi linii Poznań - Wrocław zatwierdzonym uchwałą  nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 191, poz. 4482) w części parkingi z zielenią towarzyszącą ( 6Kp,ZPt: 4 KpZPt), w części pod zieleń publiczną urządzoną ( 5ZPp), w części pod drogę publiczną lokalną ( 1KD-1), w części pod drogę wewnętrzną ( 2KDW) oraz w części pod zabudowę produkcyjną i produkcyjno-usługową        (3P,PU; 4P.Pu; 6P,Pu).
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadanie własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, organizacji ruchu drogowego oraz zieleni publicznej i zadrzewień.
Część działki o nr ewid. 2130/6 obr. Mosina przeznaczona pod zabudowę produkcyjną i produkcyjno - usługową nie ma dostępu do drogi publicznej i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego opisanego w § 1 niniejszego zarządzenia stanowi jedność inwestycyjną z gruntami sąsiednimi i nie może być samodzielnie zainwestowana.