Zarządzenie nr 0151/120/07 z dnia 17 lipca 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/120/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 lipca 2007r.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/V/07Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 maja 2007r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
W Zarządzeniu Nr 69/V/07 z dnia 2 maja 2007r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina  wprowadza się następujące zmiany:
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. " Przemysław Pniewski - Przewodniczący"
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek