XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 września 2020 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) zdjęcia z porządku obrad punktu 6 dotyczącego projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach
2) projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2020/2021
3) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy WIEWIÓRCZA drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury
4) ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%
5) dopisania w paragrafie 6 ust. 1 pkt 4) przed słowami energia elektryczna, słowa: gaz
6) częściowego nieuwzględnienia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach
7) projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach z wprowadzonymi autopoprawkami oraz przyjętymi wnioskami
8) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
9) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina
10) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
11) projektu uchwały w sprawie zniesienia formy przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody wraz z autopoprawkami 
12) projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
13) zmniejszenia wydatków w dziale 750 - Urzędy gmin o kwotę 4920 zł i przeniesienia jej do zadania nr 35 z załącznika nr 7 pod nazwą: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej z infrastrukturą towarzyszącą
14) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z wnioskiem i autopoprawkami
15) projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026 wraz z autopoprawką
16) projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
17) projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
18) wyboru trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Mosinie w komisji rozpatrującej wnioski o stypendia i nagrody dla uczniów szkół podstawowych w osobach: radnego Romana Kolankiewicza, radnego Dominika Michalaka i radnego Andrzeja Raźnego
19) podziału Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa na 2 mniejsze
20) podziału obecnej Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa na Komisję Inwestycji i Mienia Komunalnego oraz Komisję Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa