(394) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie udostępnienia wystąpienia pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf