Uchwała Nr XXIX/234/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Uchwała Nr XXIX/234/20.pdf
Uchwała NR 17/753/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części przedmiotowej uchwały.pdf