(387) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie udostępnienia opracowania koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z rejonu ulicy Szkolnej/Piotrowskiej w Daszewicach do cieku w

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf