Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

SIWZ
Załączniki nr 1 do 6 i nr 11 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar
Załącznik nr 9 do SIWZ - STWiOR
Załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa