Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.

Mosina, 24.02.2020 r.     
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji
       i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
   
Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 t.j.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
  1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina wynosi: 1.176,37 zł (miesięcznie).
  2. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi: 882,28 zł (miesięcznie).
  3. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko/ucznia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mosina stanowi 40% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi: 470,55 zł (miesięcznie).
  4. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2019 r. - SIO) wynosi 368, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 19, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (na podstawie danych z 2019 r.).
  5. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi 397,91 (miesięcznie).
  6. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2019-SIO) wynosi 364, w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 1, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 0
    (na podstawie danych z 2019 r.).
      Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.