Nadzwyczajna XXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 6 lutego 2020 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina
2) wprowadzenia w ust. 1 paragrafu 2 projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości zwolnienia na poziomie 50%
3) ustalenia w ust. 2 paragrafu 1 projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości zwolnienia na poziomie 25% od obowiązującej stawki opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzenia do projektu uchwały nowego paragrafu 2 w brzmieniu: "Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których średni dochód mieszkańca w roku poprzednim nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w wysokości 25% od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
4) wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nowego paragrafu 2 w brzmieniu: "Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których średni dochód mieszkańca w roku poprzednim nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w wysokości 3 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
5) projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
7) ustalenia w zmienianym ust. 1 w paragrafie 2 Uchwały Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r., określonym w paragrafie 1 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych, w wysokości 23 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
8) ustalenia w zmienianym ust. 1 w paragrafie 2 Uchwały Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r., określonym w paragrafie 1 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych, w wysokości 24 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
9) ustalenia w zmienianym ust. 1 w paragrafie 2 Uchwały Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r., określonym w paragrafie 1 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych, w wysokości 25,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz ustalenia w zmienianym ust. 2 w paragrafie 2 Uchwały Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r., określonym w paragrafie 1 projektu uchwały, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2 krotności stawki ustalonej w ust. 1, tj. 50,00 zł, za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość
10) ustalenia w zmienianym ust. 2 w paragrafie 2 Uchwały Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r., określonym w paragrafie 1 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2 krotności stawki ustalonej w ust. 1, tj. 52,00 zł, za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość
11) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12) przekazania projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym do komisji