Ogłoszenie na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Mosina, dnia 12.11.2019 r.
OPS-OR.252.3.2019.LSW                                                                        
   
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO  
Działając na podstawie art. 138o. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082,  
ogłasza zamówienie publiczne   na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

    I.  TERMIN SKŁADANIA OFERT UWZGLĘDNIAJĄCY CZAS NIEZBĘDNY DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:  
Oferty należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w terminie do dnia 18.11.2019 r. godz. 10.00 (sekretariat OPS w Mosinie).
Szczegółowy opis sposobu przygotowania ofert oraz warunki udziału w postępowaniu zawiera procedura udzielenia niniejszego zamówienia, stanowiąca załącznik do ogłoszenia.    
II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Przybliżony zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie 36.000 godzin usług opiekuńczych w dni robocze oraz soboty, niedziele i święta, a mianowicie: - w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku - 30.000 godzin, - w soboty, niedziele i dni świąteczne - 6000 godzin.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4.   Usługi opiekuńcze przysługują, zgodnie z art. 50 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, a nadto osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.    
Zakres czynności składający się na usługi opiekuńcze jest uzależniony od stanu zdrowia uprawnionego oraz jego sytuacji rodzinnej i obejmuje w szczególności:  
1)      pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, a w szczególności:           
a.       zakup artykułów spożywczych i przemysłowych,
b.      przygotowanie posiłków - w tym przynajmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia oraz w  miarę konieczności karmienie podopiecznego,
c.       spacery z podopiecznym, jeżeli stan jego zdrowia na to zezwala,
d.      utrzymywanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego służącego podopiecznemu,
e.       dokonywanie bieżących porządków w mieszkaniu podopiecznego lub użytkowanej przez niego części mieszkania,
f.       pranie bielizny osobistej i lekkiej odzieży oraz dbanie o czystość bielizny pościelowej,
g.      odnoszenie i przynoszenie odzieży z punktów pralniczych,
h.      w miarę potrzeby przynoszenie węgla i wody oraz palenie w piecu,
i.        zamawianie wizyt lekarskich oraz realizacja recept lekarskich (stosowanie do potrzeb podopiecznego)
j.        załatwienie innych spraw na życzenie podopiecznego (np. opłacanie świadczeń,  czynszów, rachunków za telefon, energię elektryczną, itp.),
k.      prowadzenie zeszytów wydatków i rozliczenie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy codziennie lub we wspólnie ustalonym terminie. 
2)   opiekę higieniczną, na którą składa się:
a.       higiena osobista podopiecznego (mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie),
b.      zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
c.       posłanie łóżka podopiecznego,
d.      pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
3)   zalecaną przez lekarza pielęgnację, polegającą m.in. na:
a.       zapobieganiu powstaniu odleżyn i odparzeń u podopiecznego,
b.      pielęgnacji pod kątem schorzenia podopiecznego z uwzględnieniem np. odpowiedniej diety,
c.       wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych, w szczególności: mierzenie temperatury, tętna, ciśnienia, podawanie leków drogą doustną, wziewną, doodbytniczą, zakraplanie ucha, nosa, oka, stosowanie środków farmakologicznych na skórę, kompresy rozgrzewające, okłady, zakładanie opatrunków itp.         4)   w miarę możliwości zapewnienie podopiecznemu kontaktów z otoczeniem.            
Zamawiający wymaga, aby usługi świadczone były przez osoby niekarane, w wieku produkcyjnym (w wyjątkowych przypadkach możliwe jest sprawowanie usług przez osoby w wieku poprodukcyjnym jednak nie dłużej niż do ukończenia 65 roku życia, jeżeli brak przeciwwskazania do ww. pracy zostanie poświadczony zaświadczeniem lekarskim), posiadające kwalifikacje potwierdzone ukończeniem szkół
i stosownych kursów dla opiekunów (np. kurs PCK lub inne równoważne), potwierdzone odpowiednimi dyplomami, świadectwami i zaświadczeniami. Osoby te powinny posługiwać się biegle językiem polskim, posiadać takie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy z ludźmi starszymi bądź chorymi jak: dobry stan zdrowia, sprawność fizyczną, kierowanie się zasadą dobra osoby, na rzecz której wykonywane są usługi, szanowanie godności osobistej tej osoby i respektowanie jej prawa do samostanowienia, powinny cechować się uczciwością, gospodarnością, sumiennością, schludnością oraz mieć zrównoważoną osobowość. Ponadto zobowiązane są one do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskują w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych osób, dla których świadczone są usługi, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej.    
III.  KRYTERIA OCENY OFERT:          
NAJNIŻSZA CENA - 80%          
DOŚWIADCZENIE KOORDYNATORA USŁUG - 20%            


Załącznik: - procedura udzielenia zamówienia.
Informacja o unieważnieniu procedury