Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r. aktualizacja m-c X/19

  Mosina, 29.10.2019 r.
Ogłoszenieo podstawowej kwocie dotacji
i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r. aktualizacja m-c X/19  
Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
  1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi:  1.077,86 zł (miesięcznie).
  2. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok i wynosi: 808,39 zł (miesięcznie).
  3. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko/ucznia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mosina stanowi 40% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok i wynosi: 431,14 zł (miesięcznie).
  4. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2018 r. oraz 30.09.2019.(% : 2/3 i 1/3) - SIO) wynosi 361, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 17, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0.
  5. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2019 rok i wynosi 428,15 (miesięcznie).
  6. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2018 r. oraz na 30.09.2019 (% : 2/3 i /1/3) - SIO) wynosi 331, w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 0, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 2.
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.