XVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 i 28 października 2019 r.

Nagranie audiovideo część 1
Nagranie audiovideo część 2
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) wprowadzenia do porządku obrad jako podpunktu d) w punkcie 11 projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2020
2) wprowadzenia do porządku obrad jako punktu 13 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
3) wprowadzenia do porządku obrad jako punktu 14 projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023
4) wycofania z porządku obrad punktu 7 dotyczącego projektu uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze gminy Mosina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
5) projektu uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze gminy Mosina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
6) projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”
7) zamiany między sobą treści punktów 9 i 15 porządku obrad
8) określenia wysokości stawki podatku na poziomie 0,71 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej w paragrafie 1 pkt 1) a) projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
9) określenia wysokości stawki podatku na poziomie 20,71 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej w paragrafie 1 pkt 1) b) projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
10) określenia wysokości stawki podatku na poziomie 10,78 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej w paragrafie 1 pkt 1) c) projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
11) określenia wysokości stawki podatku na poziomie 4,69 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej w paragrafie 1 pkt 1) d) projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
12) określenia wysokości stawki podatku na poziomie 7,65 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej w paragrafie 1 pkt 1) e) projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
13) określenia wysokości stawki podatku na poziomie 0,85 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni w paragrafie 1 pkt 2) a) projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
14) określenia wysokości stawki podatku na poziomie 4,80 zł od 1 ha powierzchni w paragrafie 1 pkt 2) b) projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
15) określenia wysokości stawki podatku na poziomie 0,33 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni w paragrafie 1 pkt 2) c) projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
16) określenia wysokości stawki podatku na poziomie 0,33 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni w paragrafie 1 pkt 2) d) projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
17) projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
18) określenia stawek podatku od środków transportowych na poziomie o 1,8% wyższym od stawek obowiązujących w roku 2019
19) określenia stawek podatku od środków transportowych z zaokrągleniem do pełnych złotych
20) projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
21) wykreślenia pozycji: od sprzedaży z ręki, pojemnika lub koszyka z paragrafu 2 pkt 2) projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
22) wprowadzenia pozycji: od sprzedaży z własnego straganu ustawionego na powierzchni nie większej niż 50% wyznaczonego stanowiska ze stawką opłaty w wysokości 7,50 zł do paragrafu 2 pkt 2) projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
23) projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
24) projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2020
25) nadania pierwszemu zdaniu pkt 4) w paragrafie 7 ust. 1 załącznika do projektu uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Mosina brzmienia: stowarzyszenia i inne organizacje (w tym m.in. fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, kluby sportowe i inne) mające swoją siedzibę na terenie sołectwa lub których członkowie są mieszkańcami sołectwa, w ramach spotkań nieodpłatnych - do trzech razy w miesiącu, oprócz przypadku wynajęcia świetlicy na cele komercyjne
26) projektu uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Mosina
27) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
28) projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023
29) przerwania XVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie i kontynuowania jej w dniu 28 października br., o godz. 17.00
30) wyboru komisji skrutacyjnej do wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w składzie: Ewelina Dudek, Michał Kleiber i Marcin Ługawiak
Podczas tej sesji odbyło się też głosowanie tajne w sprawie wyboru ławników.