XVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 8 października 2019 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) wprowadzenia do porządku obrad jako punktu trzeciego: Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu
2) wprowadzenia do porządku obrad jako punktu dwunastego: Wniosek o wyznaczenie trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Mosinie do Zespołu Programowego do spraw Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2020
3) wycofania z porządku obrad punktu 8 dotyczącego projektu uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie
4) wyboru radnego Waldemara Wiązka na nadzorującego sporządzenie protokołu
5) projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr III/14/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2466P w miejscowości Mosina
6) projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
7) wykreślenia z pozycji nr 7 wydatków majątkowych zapisów w brzmieniu: Połączenie ul. Harcerskiej z ul. Łazienną w Mosinie mostem dla ruchu lokalnego i Połączenie DW431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego oraz wprowadzenia nowego punktu w brzmieniu: Przygotowanie koncepcji przepraw mostowych na terenie miasta Mosina z określeniem kwoty na to zadanie w wysokości 80.000,00 zł przeniesionej z pozycji nr 7
8) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
9) projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023
10) projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie Nr XX/134/15 z dnia 29 października 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina
11) wyznaczenia trzech radnych: Eweliny Dudek, Ryszarda Rybickiego i Waldemara Wiązka do Komisji mieszkaniowej

12) wyznaczenia trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Mosinie: Michała Kleibra, Wiesławy Mani i Waldemara Waligórskiego do Zespołu Programowego do spraw Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2020