XIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 3 września 2019 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) zarządzenia przerwy w obradach
2) odłożenia o 2 lata procedowania projektu uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie
3) nadania paragrafowi 25 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tytułu: Postanowienia końcowe, utworzenia w tym paragrafie ust. 1 w brzmieniu: Wszelkie zmiany umowy spółki mogą być dokonywane przez Gminę Mosina na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a z dotychczasowego zapisu paragrafu 25 utworzenia jego ust. 2
4) projektu uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie
5) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
6) projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023
7) projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Gminie Mosina