(162) Interpelacja radnego Waldemara Wiązka w sprawie wytyczenia prawidłowego przebiegu i utwardzenia drogi dojazdowej do pól, znajdującej się na działkach o nr ewid. 270 i 246, obręb Dymacze

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf